Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp

09 - 06 - 2013 5:21 PM | View : 2607

Mã nghề:               50340310

Trình độ đào tạo   : Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Số lượng môn học đào tạo: 44

Bằg cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:                                    

  a) Kiến thức:

    - Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

    - Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

     - Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;

     - Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

    - Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

    - Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

    - Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 b) Kỹ năng:

    - Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

    - Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

     - Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

    - Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

    - Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

    - Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

    - Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

    - Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

    - Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

    - Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

    - Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

 1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

  a) Chính trị, đạo đức:

    - Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

    - Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

    - Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

   - Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

    - Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

    - Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

    - Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

   b) Thể chất, quốc phòng:

    - Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

    - Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, đền kinh, bóng chuyền;

    - Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

    - Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

    - Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

 1.3. Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

   - Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

   - Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo :3 năm

- Thời gian học tập : 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu 3.750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp 400giờ; (trong đó thi tốt nghiệp 80giờ)

2.2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn đào tạo nghề : 3300 giờ

            + Thời gian học bắt buộc: 2420 giờ; Thời gian học tự chọn: 880 giờ

            + Thời gian học lý thuyết: 1090 giờ; Thời gian học thực hành 2210 giờ.

3. Danh mục môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

220

200

30 

MH 01

Chính trị

60

24

6

MH 02

Pháp luật

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc  phòng – an ninh

58

13

4

MH 05

Tin học

17

54

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

50

10 

II

Các môn học, mô-đun đào tạo nghề

 

1.060

2.081

159

II.1

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

743

1.572

100

II.1.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật  cơ sở

290

118

27

MH 07

Kinh tế chính trị

40

16

4

MH 08

Luật kinh tế

20

8

2

MH 09

Kinh tế vi mô

40

17

3

MH 10

Anh văn chuyên ngành

40

16

4

MH 11

Kinh tế vĩ mô

30

12

3

MH 12

Nguyên lý thống kê

30

13

2

MH 13

Lý thuyết tài chính tiền tệ

40

16

4

MH 14

Nguyên lý kế toán

50

20

5

II.1.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

453

1454

73

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

40

17

3

MH 16

Thống kê doanh nghiệp

30

26

4

MH 17

Thuế

30

26

4

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

70

42

8

MĐ 19

Kế toán doanh nghiệp 1

45

67

8

MĐ 20

Kế toán doanh nghiệp 2

45

95

10

MĐ 21

Kế toán doanh nghiệp 3

45

67

8

MĐ 22

Kế toán doanh nghiệp 4

15

126

9

MĐ 23

Thực tập nghề

0

185

0

MH 24

Phân tích hoạt động kinh doanh

30

26

4

MH 25

Kế toán quản trị

30

26

4

MH 26

Kế toán hành chính sự nghiệp

30

40

5

MH 27

Kiểm toán

30

26

4

MĐ 28

Tin học kế toán

13

45

2

MĐ 29

Thực tập tốt nghiệp

0

640

0

III

Các môn học chuyên môn nghề tự chọn

317

509

59

MH30

Soạn thảo văn bản

22

20

3

MH31

Kế toán  doanh nghiệp thương mại

22

20

3

MH32

Kế toán thuế

30

26

4

MH33

Luật kế toán

27

15

3

MH34

Phân tích báo cáo tài chính

30

26

4

MH35

Kế toán hợp tác xã

30

26

4

MH36

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

29

13

3

MH37

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và thời gian hiệu quả

22

20

3

MĐ 38

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

0

98

7

MĐ 39

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại

0

70

5

MĐ 40

Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

0

84

6

MH 41

Marketing

27

29

4

MH 42

Thị trường chứng khoán

27

29

4

MH 43

Kế toán doanh nghiệp dịch vụ

22

20

3

MH 44

Kỹ năng phỏng vấn, xin việc

29

13

3

MH 32

Tổ chức quản lý HTX

58

0

2

MH 33

Những vấn đề cơ bản về HTX và các mô hình HTX trong và ngoài nước

43

0

2

MH 34

Nội dung cơ bản chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể

58

0

2

 

Tổng cộng

1172

2411

167

 

 

Share
Share on Facebook

Tag ,