Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ

13 - 03 - 2015 10:54 AM | View : 2691

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC BỘ

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Số:  05 /TB-CĐNBB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng,  ngày 12  tháng  03 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ

 

           Trường cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên:

          Nhà trường áp dụng Chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ bắt buộc đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015 trở về sau.

          Chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ được quy định tại Quyết định số 34/QĐ-CĐNBB ngày 11/03/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ, cụ thể:

          Học sinh dự thi tốt nghiệp trung cấp nghề phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tiếng Anh cấp độ A Quốc gia do trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ cấp hoặc chứng chỉ quốc tế tin học IC3, ngoại ngữ TOEIC 250 của tổ chức IIG cấp.

          Sinh viên dự thi tốt nghiệp cao đẳng nghể phải có chứng chỉ tin học ứng dụng, ngoại ngữ tiếng Anh cấp độ B Quốc gia do trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ cấp hoặc chứng chỉ quốc tế tin học IC3, ngoại ngữ TOEIC 350 của tổ chức IIG cấp.

          Phòng Quản lý đào tạo, phòng Tuyển sinh và Công tác HSSV, các Khoa, Trung tâm, Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệmphổ biến thông báo này tới toàn bộ cán bộ, giảng viên vàhọc sinh, sinh viên trong toàn trường.

 

  Nơi nhận:

BGH (để báo cáo);

Các Phòng, Khoa, TT, GVCN, HSSV các lớp;

Website nhà trường;

Lưu VT, QLĐT.

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 (đã ký)

 

 

Bùi Ngọc Dư

 

 

Share
Share on Facebook