Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An
STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Biểu mẫu phục vụ công tác Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng Biểu mẫu 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 68-QĐ/TW Quyết định số 68 ngày 21/03/2012 về Quy chế giám sát trong Đảng. Quyết định 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 826-QĐ/UBKTTW Quyết định số 826-QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quyết định 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 181-QĐ/TW Quyết định 181 ngày 30/03/2013 của Ban Chấp hành TW về Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên Quyết định 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 46-QĐ/TW Quyết định 46 ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành TW về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI Quyết định 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 09-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 6/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định 181- QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm kỷ luật đảng viên vi phạm Hướng dẫn 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 06-HD/UBKTTW Hướng dẫn 06 ngày 20/06/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. Hướng dẫn 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Nghị Quyết 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 09/CT/TW Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương ngày 11/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 Số 45-CT/TW Chỉ thị số 45 của Bộ chính trị ngày 22/07/2010 về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao Chỉ thị 24-12-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi